disclaimer


Disclaimer voor www.acvwerkt.be
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer


Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld om via deze site in te schrijven voor een activiteit), verbinden wij ons ertoe die gegevens te verwerken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met de door de 'General Data Protection Regulation' (GDPR) vastgestelde regels. Gegevens in verband met vakbondslidmaatschap worden door die wetgeving als 'gevoelig' beschouwd. Dit heeft als gevolg dat we die gegevens in géén geval zullen overmaken aan derden, zoals werkgevers, politieke partijen of bewegingen, andere verenigingen van welk soort ook, marketingdiensten, enz… Al onze personeelsleden hebben een discretieverbintenis aangegaan betreffende het gebruik van die gegevens.


We hebben veel zorg besteed aan de beveiliging van ons informaticasysteem. In overeenstemming met de wet heb je recht op toegang tot jouw gegevens en heb je recht gebeurlijke fouten te laten rechtzetten of je gegevens te laten verwijderen of overdragen. Voor het ACV kan je dit recht op de volgende manier laten gelden:

Je kan je basispersoonsgegevens raadplegen of aanpassen op www.acv-online.be onder de rubriek 'Mijn ACV' of in je dichtsbijzijnde dienstencentrum.

Ga naar je dichtsbijzijnde ACV-dienstencentrum om je rechten te doen gelden (verwijderen of overdragen van je gegevens).

Het ACV moet binnen de maand je verzoek beantwoorden.Aansprakelijkheid.


We besteden steeds  veel zorg aan de opmaak van de informatie die je op deze site vindt. Niettemin gaat het steeds om algemene informatie, die niet noodzakelijk toepassing vindt in alle bijzondere gevallen. Bovendien evolueert het sociaal recht zeer snel. We kunnen daarom  niet garanderen dat onze site aangepast is  van zodra wijzigingen in voege treden.


Onze website kan links bevatten naar andere sites, waarover we geen controle hebben. Uiteraard kunnen we niet garanderen dat deze sites beschikbaar zijn, of dat de inhoud ervan juist en volledig is. We kunnen terzake geen aansprakelijkheid aanvaarden.Auteursrechten.


Je kan de beelden die op deze site gebruikt worden niet downloaden, kopiëren, afdrukken of verspreiden zonder schriftelijk akkoord van ACV Oost-Vlaanderen.


De algemene informatie kan je gratis raadplegen, downloaden, kopiëren en afdrukken voor je persoonlijk gebruik. Je kan ze eveneens bij collega’s, vrienden of familieleden verspreiden, ervan gebruik maken in jouw syndicaal werk, in publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat je de bron citeert. Je kan deze informatie  echter niet commercialiseren, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ACV Oost-Vlaanderen.


 


ACV Oost-Vlaanderen, Poel 7, 9000 Gent